الرومان

الليبيون يسقطون حكم الامبراطور البيزنطي فوكاس

ﻛﺎﻥ ﻓﻮﻛﺎﺱ ﺍﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﺿﺪ ﺍﻻﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭ ﻣﻮﺭﻳﻜﻴﻮﺱ (539-602م)، فنصب ﺍﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭ ﻋﺎﻡ 602ﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ وساءت احوالها، ﻓﺎﻧﺪﻟﻌﺖ ﺛﻮﺭﺓ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﻴﺮﻗﻞ ﺇﺑﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻻﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﻗﺮﻃﺎﺝ. ﻗﺎﻡ ﻫﻴﺮﻗﻞ ﺑﺠﻤﻊ … إقراء المزيد